Έλεγκτικές διαδικασίες επαλήθευσης λογιστικών/μισθοδοτικών αρχείων/εφαρμογών

Η σημαντικότητα της ορθότητας αρχείων συνιστά θεμελιώδη έννοια του λογιστικού ελέγχου και του
ελέγχου συμμόρφωσης με την κείμενη νομοθεσία. Καθορίζει σε ποιον βαθμό, σφάλματα,
συμπεριλαμβανομένων των παραλείψεων είναι πιθανόν, μεμονωμένα ή αθροιστικά να
επηρεάσουν τους χρήστες των χρηματοοικονομικών πληροφοριών (π.χ. οικονομικές
καταστάσεις).

Πως το κάνουμε;

Οι διαπίστευσή μας και στον εσωτερικό έλεγχο, μας επιτρέπει να προβαίνουμε σε ακριβείς ελεγκτικές διαδικασίες. Δεδομένου ότι η συνδυασμένη εκτίμηση κινδύνου λαμβάνει υπόψη τον κίνδυνο εσωτερικών δικλίδων, σε κάθε ελεγκτική μας διαδικασία αυξάνουμε η έκταση των δοκιμασιών λεπτομερειών.  Με την δοκιμασία λεπτομερειών εξετάζουμε την συμφωνία των οικονομικών καταστάσεων με τα λογιστικά/μισθοδοτικά αρχεία (εξέταση σημαντικών ημερολογιακών εγγραφών και άλλων προσαρμογών) που έγιναν κατά τη διάρκεια της κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων.