logo tax web services

Ανάλυση Συναλλαγών & Χρηματοδότησης

Εκτελούμε υπηρεσίες οικονομικής ανάλυσης για πελάτες που κυμαίνονται σε μέγεθος οντότητας.

Δικαστηριακή Υποστήριξη & Υπηρεσίες Επίλυσης Διαφορών

Εξυπηρετούμε πελάτες που εμπλέκονται σε σημαντικές δικαστικές διαφορές που σχετίζονται με:

παραβίαση σύμβασης και εμπορικές ζημίες, φορολογία εισοδήματος, φορολογικός έλεγχος, φορολογία δωρεών και ακίνητης περιουσίας, πτώχευση και αναδιοργάνωση, ευθύνη δανειστή, δόλια μεταβίβαση, διάχυση εταιρικών περιουσιακών στοιχείων, εύλογες αποζημιώσεις, διαφορές μετόχων, δικαιώματα εκτίμησης, απάτη και ψευδείς οικονομικές δηλώσεις, τερματισμός σύμβασης, υπηρεσίες υποστήριξης για δικηγορικά γραφεία, επιχειρήσεις και ιδιώτες.

Οικονομική Ανάλυση

Οικονομική ανάλυση για υπηρεσίες διαμάχης.

Εγκληματολογική λογιστική και εγκληματολογική οικονομική ανάλυση, συμβουλευτική υποστήριξη δικαστικών διαφορών και μαρτυρία εμπειρογνωμόνων σε πελάτες που εμπλέκονται σε διαιτησία, δικαστικές διαφορές και άλλες διαφορές.

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες διαμάχης που παρέχονται από την TWS περιλαμβάνουν: αξιολόγηση εναλλακτικών θεωριών και στρατηγικών επίλυσης διαφορών, κριτική αντιτιθέμενων αναλύσεων και εκθέσεων εμπειρογνωμόνων, έλεγχος αντιτιθέμενων δημοσιεύσεων και διαπιστευτηρίων εμπειρογνωμόνων, έρευνα σχετικών επαγγελματικών προτύπων και πρακτικών του κλάδου, έρευνα σχετικών οικονομικών, κεφαλαιαγορών και βιομηχανικών δεδομένων, ανασκόπηση της σχετικής επαγγελματικής βιβλιογραφίας, παροχή βοήθειας σε συμβούλους σχετικά με αιτήματα και απαντήσεις ανακάλυψης, προετοιμασία συνηγόρου για κατάθεση και κατ’ αντιπαράσταση εξέταση δίκης, προετοιμασία μαρτύρων για κατάθεση, κατάθεση στη δίκη και κατ’ αντιπαράσταση εξέταση, προετοιμασία δοκιμαστικών εκθεμάτων, προετοιμασία πραγματογνωμοσύνης, ένορκων βεβαιώσεων και εκθέσεων, ποσοτική ανάλυση εναλλακτικών θεωριών ζημιών.

Παρέχουμε υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων τεχνικών συμβούλων, τόσο ως μέρος της κύριας υπόθεσης του πελάτη όσο και της υπόθεσης αντίκρουσης͘.

Εκτίμηση

Υπηρεσίες  Διαμάχης Στερητικές Διαφορές.

Προσδιορίζουμε και ποσοτικοποιούμε το ποσό των οικονομικών ζημιών που έχει υποστεί ένα θιγόμενο μέρος͘.

Ο ζημιωθείς μπορεί να αποζημιωθεί για τη στέρηση με την επιστροφή του περιουσιακού στοιχείου, της περιουσίας ή του επιχειρηματικού συμφέροντος.

Έχουμε εκτενή εμπειρία στην ποσοτικοποίηση των οικονομικών ζημιών που σχετίζονται με τους ακόλουθους τύπους διαφορών στέρησης: εκκαθάριση και λύση επιχειρήσεων, εξοβελισμός λόγω συγχώνευσης μετόχων μειοψηφίας, παράνομη καταγγελία της απασχόλησης ή άλλη εμπορική σχέση, παραβίαση σύμβασης ή συμφωνίας κοινοπραξίας/εταιρικής σχέσης, μη χορήγηση ή ανανέωση άδειας, άδειας, πιστοποιητικού, δικαιόχρησης, οικονομικές  ζημιές, απάτη και ψευδείς οικονομικές δηλώσεις, υπηρεσίες διαμάχης και στερητικές διαφορές.

Υπάρχουν πολλές φορολογικές διατάξεις που σχετίζονται με την αξία των επιχειρήσεων και των επιχειρηματικών συμφερόντων, επενδυτικά χρεόγραφα και ακίνητα και προσωπικά ακίνητα. Αυτές οι διατάξεις περιλαμβάνουν: φορολογία εισοδήματος, δωρεάς και περιουσίας.

Υπηρεσίες Αποτίμησης Διαμάχης & Άλλες Διαφορές

Η TWS εκτιμά συνήθως διάφορους τύπους ιδιοκτησίας προσωπικότητας για φορολογικό σχεδιασμό, συμμόρφωση, έλεγχο, υποστήριξη και δικαστικοί σκοποί.

Αυτές οι υπηρεσίες αποτίμησης περιλαμβάνουν την προετοιμασία εκθέσεων αποτίμησης, αντίκρουσης, ελεγκτικής υποστήριξης και διαπραγμάτευσης, προδικαστικής δικαστικής υποστήριξης και μαρτυρίας.

Έχουμε εκτιμήσει μια ποικιλία τύπων αποτίμησης όπως: στενά ελεγχόμενες επιχειρήσεις και κινητές αξίες, συμφέροντα οικογενειακής ιδιοκτησίας περιορισμένης ευθύνης, κινητές αξίες, συνεχιζόμενη δραστηριότητα ενσώματα και άυλα λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία, ακίνητα που παράγουν εισόδημα. Επιπλέον, έχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε εκτιμήσεις για τους ακόλουθους φορολογικούς σκοπούς: φιλανθρωπική προσφορά και απώλεια εγκατάλειψης, διαγενεακός πλούτος και μεταβιβάσεις ακινήτων, σχεδιασμός ακινήτων και συμμόρφωση με τον φόρο ακίνητης περιουσίας, κατανομή εξόδων τόκων μεταξύ εταιρειών, διεταιρικές κατανομές χρέους και ιδίων κεφαλαίων, έκπτωση αποσβέσεων, περιουσιακά στοιχεία και περιουσιακή βάση, φερεγγυότητα και αφερεγγυότητα επιχειρήσεων, έύλογος χαρακτήρας της αποζημίωσης εργαζομένου/ιδιοκτήτη, υπηρεσίες διαμάχης αποτίμησης, άλλες διαφορές.

Στη Δικαστηριακή Πρακτική  η TWS έχει εμπλακεί σε ένα ευρύ φάσμα διαφορών που σχετίζονται με την αποτίμηση.

Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες μαρτυρίας εμπειρογνωμόνων στους ακόλουθους τύπους διαφορών: απάτη τίτλων, υπεξαίρεση, παραβίαση του  νόμου περί κινητών αξιών, απάτη και ψευδείς δηλώσεις σχετικά με την πώληση επιχειρήσεων, ευθύνη δανειστή, οικογενειακό δίκαιο και λύση γάμου, αντιμονοπωλιακές πρακτικές, μονοπωλιακές και άλλες αντιανταγωνιστικές πρακτικές, πτώχευση και αναδιοργάνωση, εκτροπή ή διασπορά εταιρικών περιουσιακών στοιχείων, παραβίαση της σύμβασης, παραβίαση υποχρέωσης καταπιστευματοδόχου, διακρίσεις και άλλες διαφορές εργατικού δικαίου, συναλλαγές χρηματοοικοονομικών και συμβουλευτικών συναλλαγών.

Όταν η συγχώνευση και η εξαγορά, η κοινοπραξία, η σύσταση εταιρικής σχέσης, ή άλλες χρηματοοικονομικές συναλλαγές είναι ανεπιτυχείς, συχνά προκύπτουν δικαστικές διαφορές. Η TWS ενεργεί ως σύμβουλος σε κινητές αξίες, εξαγορά εργαζομένων, διαφορές συμβάσεων πώλησης και άλλες διαμάχες που σχετίζονται με συναλλαγές.

Οι συμβουλές μας βασίζονται στην πραγματική εμπειρία μας στις επιχειρηματικές συναλλαγές, την ιδιωτική τοποθέτηση χρεωστικών και μετοχικών τίτλων, τη διαπραγμάτευση όρων και προϋποθέσεων συμφωνιών συγχώνευσης και εξαγοράς και τη δέουσα επιμέλεια χρηματοοικονομικών συναλλαγών.

Συναλλαγές Χρηματοοικονομικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Όταν η συγχώνευση και η εξαγορά, η κοινοπραξία, η σύσταση εταιρικής σχέσης, ή άλλες χρηματοοικονομικές συναλλαγές είναι ανεπιτυχείς, συχνά προκύπτουν δικαστικές διαφορές.

Η TWS ενεργεί ως σύμβουλοι σε κινητές αξίες, εξαγορά εργαζομένων, διαφορές συμβάσεων πώλησης και άλλες διαμάχες που σχετίζονται με συναλλαγές. Οι συμβουλές μας βασίζονται στην πραγματική εμπειρία μας στις επιχειρηματικές συναλλαγές, την ιδιωτική τοποθέτηση χρεωστικών και μετοχικών τίτλων, τη διαπραγμάτευση όρων και προϋποθέσεων συμφωνιών συγχώνευσης και εξαγοράς και τη δέουσα επιμέλεια χρηματοοικονομικών συναλλαγών.

Η TWS παρέχει υποστήριξη στους ακόλουθους τύπους διαφορών: παραβίαση της υποχρέωσης καταπιστευματοδόχου στην ανάλυση συναλλαγών, διαδικασίες δέουσας επιμέλειας πριν από τη συναλλαγή, προσαρμογές των τιμών αγοράς που σχετίζονται με τη δέουσα επιμέλεια μετά τη σύναψη της συμφωνίας, απάτη και ψευδείς δηλώσεις σε συγχωνεύσεις και εξαγορές, απαιτήσεις βαριάς αμέλειας χρηματοοικονομικού συμβούλου, επάρκεια της δέουσας επιμέλειας του χρηματοοικονομικού συμβούλου ή παραβίαση άλλων συμφωνιών συμφωνίας, παραβίαση της υποχρέωσης μη άσκησης ανταγωνισμού, της σύμβασης εργασίας ή άλλου όρου συμφωνίας.

Εγκληματολογικές Έρευνες

Η χρηματοοικονομική εγκληματολογία είναι παρόμοια με την εγκληματολογική λογιστική, η οποία χρησιμοποιεί λογιστικές, ελεγκτικές και ερευνητικές δεξιότητες για την ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων μιας εταιρείας για πιθανή απάτη σε συνδυασμό με αναμενόμενες ή συνεχιζόμενες νομικές ενέργειες.

Η TWS ενεργεί ως εμπειρογνώμονας εγκληματολόγος στην χρηματοοικονομική εγκληματολογία στους ακόλουθους τομείς: δεξιότητες ποινικής έρευνας σε συνδυασμό με οικονομικό έλεγχο για την αποκάλυψη εγκληματικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται από άτομα ή εταιρείες, πρόληψη, εντοπισμός και ανάκτηση που σχετίζονται με εγκληματικές δραστηριότητες, όπως το ξέπλυμα χρήματος, η φορολογική απάτη, και τα οικονομικά συστήματα, εφαρμογή επιχειρησιακής εγκληματολογίας για χρήση από επενδυτές και εμπόρους για την εύρεση επενδυτικών ευκαιριών.

Ερευνητική Δέουσα Επιμέλεια

Καθώς το δυναμικό περιβάλλον εταιρικής συμμόρφωσης συνεχίζει να εξελίσσεται, οι προσδοκίες των ρυθμιστικών αρχών αυξάνονται και αφήνουν τις εταιρείες με προκλήσεις που οι υπάρχουσες πηγές δεν μπορούν να ανταποκριθούν.

Μπορούμε να βοθήσουμε τις εταιρείες με: θέματα  διαχείρισης κινδύνων τρίτων, υπεύθυνος παρακολούθησης αξιολόγησης αναφορών (ΥΠΑΑ), μέτρα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αξιολογήσεις εκτελεστικής ακεραιότητας, εσωτερικές έρευνες και εσωτερικός έλεγχος των επιχειρήσεων, παραδοσιακή υποστήριξη προγραμμάτων συμμόρφωσης, παροχή στους πελάτες σχετικών, αξιοποιήσιμων πληροφοριών, οι οποίες είναι καίριας σημασίας για την ορθή λήψη αποφάσεων και τον τεκμηριωμένο έλεγχο τρίτων μερών ενόψει ρυθμιστικού ελέγχου.

Εσωτερικός Έλεγχος των Επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα

Παροχή εξειδικευμένου και υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τη διοίκηση, μέσω αξιολόγησης του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, την προσφορά βοήθειας στα μέλη του οργανισμού γενικότερα ώστε να ασκούν αποτελεσματικά τα καθηκοντά τους, μέσω επιστημονικών αναλύσεων και αξιολογήσεων καθώς και η παροχή σχετικών συμβουλών.

logo tax web services

You cannot copy content of this page

Καλέστε μας