Χρηματοοικονομική Συμβουλευτική

Χρηματοοικονομικη Συμβουλευτικη

Χρηματοοικονομική Συμβουλευτική

Οι υπηρεσίες χρηματοοικονομικής συμβουλευτικής παρέχουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών χρηματοοικονομικού σχεδιασμού και ανάλυσης σε επιχειρήσεις και ιδιώτες, συμπεριλαμβανομένων τραπεζικών διεργασιών, επενδύσεων και χρηματοοικονομικών σχεδιασμού που βοηθούν στη βελτιστοποίηση των δραστηριοτήτων σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο ρυθμιστικό τοπίο (φορολογική και κανονιστική συμμόρφωση).

Ανάλογα με επιχειρηματικούς και στρατηγικούς προσανατολισμούς, εξιδεικευμένους χρηματοοικονομικούς σύμβουλους είναι θέση να προσφέρουν υπηρεσίες σε πιο εξειδικευμένες και ειδικές ανάγκες των πελατών τους, όπως φορολογικός σχεδιασμός και προετοιμασία, περιουσιακά στοιχεία, ασφάλεια, διαζύγιο, αλλαγή εταιρείας ή μετοχικής σύνθεσης, μεταβίβαση επιχειρήσεων κ.λπ. .

Το αν χρειάζεστε χρηματοοικονομικό σύμβουλο εξαρτάται από τις περιστάσεις ή αν αντιμετωπίζετε σημαντικές αλλαγές και γεγονότα στη ζωή σας. Αν. ο ι επενδυτικές επιλογές σας είναι κάπως περίπλοκες ή χρειάζεστε βοήθεια σε άλλα θέματα εκτός των επενδύσεων ή επιθυμείτε να προβείτε σε προσαρμογές στο οικονομικό σας σχέδιο, όπως ο προγραμματισμός, η φορολογική εξόφληση χρεών, ίσως αξίζει να συνεργαστείτε με ένα χρηματοοικονομικό σύμβουλο ή να αναζητήσετε υπηρεσίες. οικονομικού σχεδιασμού.

Τα είδη των υπηρεσιών που λαμβάνετε από έναν χρηματοοικονομικό σύμβουλο, θα εξαρτώνται επίσης από τον τύπο του συμβούλου με τον οποίο συνεργάζεστε, την εκπαίδευσή του και την επαγγελματική άδεια την οποία κατέχει.

Τα είδη Υπηρεσιών Δύνανται να περιλαμβάνουν:

 • Καταναλωτικές και Εμπορικές Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες.
 • Ολοκληρωμένος Οικονομικός Σχεδιασμός Παραγωγικότητας και Κερδοφορίας.
 • Αναδιοργάνωση Επιχειρηματικού Μοντέλου.
 • Οικονομική Αποδοτική Στρατηγική.
 • Αύξηση των Δυνατοτήτων της Επιχείρησής σας.
 • Απόκτηση Γνώσεων νέου Επιχειρηματικού Εγχειρήματος.
 • Συγχώνευση με άλλη επιχείρηση ή αλλαγή στη Δόμη της Επιχείρησής σας.
 • Επιχειρηματικός Σχεδιασμός.
 • Φορολογικός Σχεδιασμός (ατομικός, επενδυτικός ή επιχειρηματικός).
 • Επενδυτική Συμβουλευτική.
 • Διαχείριση Κινδύνων και Ασφάλιση.
 • Εργαλεία Οικονομικού Σχεδιασμού.
 • Σχεδιασμός Συσσώρευσης Επενδυτικών και Περιουσιακών Στοιχείων.
 • Οικονομική και Επιχειρηματική Στρατηγική.
 • Εξέταση Διαπιστωμένων Προβλημάτων και Εντοπισμός Νέων Προβλημάτων.
 • Βέλτιστες Λύσεις.
 • Φορολογική Στρατηγική.
 • Κληρονομιές και Δωρεές.
 • Παροχή Τεχνογνωσίας.
 • Εντοπισμός Προβλημάτων.
 • Παροχή Αντικειμενικότητας.
 • Διδασκαλία και Κατάρτιση Υπαλλήλων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης.

Ο επιχειρησιακός χρηματοοικονομικός σχεδιασμός και η ανάλυση περιλαμβάνουν:

Κατάσταση αποτελεσμάτων (P& L) : Συλλογή, συγκέντρωση και εν συνεχεία επαλήθευση και ενοποίηση πληροφοριών για τη δημιουργία καταστάσεων κερδών – ζημιών, αναφορών Δ.Σ και διαχείρισης όπως αναφορές διακύμανσης παρακολούθησης του προϋπολογισμού έναντι των πραγματικών δαπανών και των καταστάσεων ταμειακών ροών. Υπολογισμός βασικών δεικτών οικονομικής ανάλυσης όπως δείκτης χρέους προς ιδία κεφαλαία και τρέχοντες δείκτες.

Περιθώρια κέρδους : Εμβάθυνση σε σειρές προϊόντων και υπηρεσιών που έχουν υψηλότερα περιθώρια κέρδους ή συμβάλλουν περισσότερο στη διαμόρφωση των καθαρών κερδών. Ανάλυση κερδών, εσόδων, εξόδων που απορρέουν από κάθε τμήμα. Αξιολόγηση επενδύσεων με το κεφάλαιο κίνησης και εύρεση επενδυτικών ευκαιριών.

Προϋπολογισμός : Σχεδιασμός του προϋπολογισμού και πρόβλεψη μελλοντικής οικονομικής απόδοσης της επιχείρησης. Οι προβλέψεις προϋποθέτουν τη δημιουργία χρηματοοικονομικών μοντέλων. Δεν είναι απλώς ένα ετήσιο ή τριμηνιαίο γεγονός. Πολλές επιχειρήσεις στρέφονται σε συνεχή προγραμματισμό με κυλιόμενες προβλέψεις, αξιολογώντας σε τακτική βάση τα αριθμητικά δεδομένα για να προβούν σε προσαρμογές. Η λήψη προβλέψεων και τάσεων εντός της εταιρείας, ο κλάδος  που ανήκει και δραστηριοποιείται και η εθνική οικονομία, επηρεάζουν τα έσοδα και τα κέρδη. Μια μικρή επιχείρηση θα μπορούσε να προβλέψει στο μέλλον 4-8 μήνες ενώ μια μεγαλύτερη από 1-3 χρόνια.Η κατάρτιση προϋπολογισμού ανάλυσης οικονομικών εκθέσεων συμβάλλει στον καθορισμό κατανομής των χρηματοοικονομικών διαθεσίμων (μετρητά).

Σχεδιασμός Σεναρίου : Ο σχεδιασμός σεναρίου αποτελεί μια χαρτογράφηση με την δημιουργία ενός δυσμενούς, ρεαλιστικού και υπεραισιόδοξου σεναρίων συνδέοντας αριθμούς που σχετίζονται με τις πωλήσεις, τον όγκο παραγγελιών, ώστε να δώσουν  την εικόνα επηρεασμού της οικονομικής θέσης της επιχείρησης και τον καλύτερο προγραμματισμό κεφαλαιουχικών δαπανών και άλλων επενδύσεων.

Αναφορές και Μοντελοποίηση ad- hoc : Έγκαιρες, ακριβείς αναφορές και συστάσεις στα ανώτερα στελέχη. Η χρηματοοικονομική συμβουλευτική αποτελεί ένα σημαντικό κόστος διοικητικής λειτουργίας, αλλά οι αναφορές και ο προγραμματισμός της μπορούν να σας βοηθήσουν να αυξήσετε  θετικά την επιχείρησή σας και να ενισχύσετε τα κέρδη, εντοπίζοντας προβλήματα και εξαλείφοντας πρόωρα δυσμενείς καταστάσεις και γεγονότα, ώστε να πετύχετε μελλοντική επιτυχία.

Διαθέτουμε ένα νέο σύνολο στρατηγικών και δεξιοτήτων με ισχυρό υπόβαθρο στη χρηματοοικονομική και διοικητική λογιστική. Εξετάζουμε ολόκληρη την οικονομική ζωή ενός νομικού ή φυσικού προσώπου προς αποφυγή εγγενών κινδύνων, φορολογικών αλλαγών, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων, εσωτερικών, εσωτερικών διαδικασιών, απρόβλεπτων και έκτακτων εικόνων εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, χρεών, ώστε να καθοριστεί η πληρότητα και η ακρίβεια των στόχων. των εντολεών μας.

Είμαστε δίπλα σας

  You cannot copy content of this page

  Καλέστε μας