Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός, οικονομική ανάλυση και πρόβλεψη

Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός

Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός, οικονομική ανάλυση και πρόβλεψη

Η χρηματοοικονομική ανάλυση είναι η διαδικασία αξιολόγησης προϊόντων, έργων, προϋπολογισμών και άλλων συναλλαγών που σχετίζονται με τα χρηματοοικονομικά για να προσδιοριστεί η απόδοση και η καταλληλότητά τους.

Συνήθως, η χρηματοοικονομική ανάλυση χρησιμοποιείται για να αναλυθεί εάν μια οικονομική οντότητα είναι σταθερή, φερέγγυα, ρευστοποιήσιμη ή αρκετά κερδοφόρα ώστε να εγγυάται μια επένδυση.

Γιατί είναι σημαντικός ο οικονομικός προγραμματισμός;

Ο χρηματοοικονομικός σχεδιασμός ή ο οικονομικός προγραμματισμός μπορεί να σας βοηθήσει να αισθανθείτε πιο σίγουροι για την πλοήγηση τόσο στα μικροοικονομικά όσο και στα μακροοικονομικά προβλήματα (μ.ά. μια ύφεση, μια ενεργειακή κρίση, ή ένας ιστορικός πληθωρισμός ή στασιμοπληθωρισμός) .

Εάν διεξάγεται εσωτερικά, η οικονομική ανάλυση μπορεί να βοηθήσει τους διαχειριστές κεφαλαίων να λάβουν μελλοντικές επιχειρηματικές αποφάσεις ή να επανεξετάσουν τις ιστορικές τάσεις για προηγούμενες επιτυχίες.

Εάν διενεργηθεί εξωτερικά, η χρηματοοικονομική ανάλυση μπορεί να βοηθήσει στις καλύτερες δυνατές βέλτιστες δυνατότητες.

Η θεμελιώδης ανάλυση και η τεχνική ανάλυση είναι οι δύο κύριοι τύποι χρηματοοικονομικής ανάλυσης.

Η θεμελιώδης ανάλυση των δεικτών και των δεδομένων οικονομικών καταστάσεων για να καθορίσει την εγγενή αξία ενός τίτλου.

Η τεχνική ανάλυση υποθέτει ότι η αξία ενός τίτλου έχει ήδη καθοριστεί από την τιμή του και αντ’ αυτού εστιάζει στις τιμές της αξίας με την πάροδο του χρόνου.

Στην πιο βασική μορφή του, ο οικονομικός σχεδιασμός και η ανάλυση είναι η διαδικασία δημιουργίας της μακροπρόθεσμης οικονομικής στρατηγικής μιας εταιρείας με βάση τους στρατηγικούς στόχους της, μέσω των αναλύσεων των περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων, εξόδων και εσωτερικών. Συχνά, περιλαμβάνει την πρόβλεψη της χρηματοοικονομικής πραγματικότητας και την ανάλυση των μακροπρόθεσμων στόχων από οικονομική άποψη, προκειμένου να βεβαιωθεί ότι αυτοί οι στόχοι είναι βιώσιμοι και εντός του πεδίου της οικονομικής πραγματικότητας.

Ο χρηματοοικονομικός σχεδιασμός και ανάλυση περιλαμβάνει:

 • Ανάλυση του οικονομικού περιβάλλοντος και των οικονομικών τάσεων, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον της οντότητας. 
 • Διαδικασία και κατανομή του κόστους και των πόρων που απαιτούνται για την εφαρμογή του οργάνου και των στόχων.
 • Μηχανισμός αναφοράς προϋπολογισμού και διαχείρισης για την παρακολούθηση της προόδου και τη μέτρηση της μελλοντικής λήψης.
 • Ανάλυση και πρόβλεψη ταμειακών ροών.
 • Εξέταση των οικονομικών δεδομένων της οντότητας προκειμένου να εντοπιστούν τάσεις και ανωμαλίες, ώστε να βελτιωθεί ο οικονομικός σχεδιασμός στο μέλλον.
 • Σύνδεση της στρατηγικής της επιχείρησης και των κύριων μονάδων της με το μακροπρόθεσμο σχέδιο της και τους ετήσιους προϋπολογισμούς λειτουργίας και κεφαλαίου.
 • Διαχείριση της στρατηγικής οικονομικής μοντελοποίησης και των ετησίων διαδικασιών καθορισμού στόχων.
 • Ανασχεδίαση και ανάπτυξη της διαδικασίας των στρατηγικών στόχων μέσα από ολοκληρωμένους, καλά ελεγμένους ετήσιους προϋπολογισμούς λειτουργίας/κεφαλαίου.
 • Καθοδήγηση στη δημιουργία και επίβλεψη εφαρμογής μιας ικανής αυστηρής οικονομικής διαχείρισης για τη διασφάλιση της παράδοσης των ετησίων αποτελεσμάτων του προϋπολογισμού και για την ενίσχυση της προβλεψιμότητας των ταμειακών ροών.
 • Δημιουργία ενός συνόλου αναλυτικών πόρων, εκθέσεων και μεθοδολογιών για την ενίσχυση της υποστήριξης λήψης αποφάσεων στην επιχείρηση.

Είμαστε δίπλα σας

  You cannot copy content of this page

  Καλέστε μας