Ποινική έρευνα για δόλια πτώχευση – Εφαρμογές χρηματοοικονομικής εγκληματολογίας για τον εντοπισμό παρεκκλινόντων προτύπων μοτίβων και τάσεων που παρατηρούνται σε λογαριασμούς της λογιστικής και των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Περιγραφή σεμιναρίου

Οι ποινικές έρευνες για εγκλήματα που σχετίζονται με την κατάσταση της πτώχευσης απαιτούν ειδική τεχνογνωσία και απαιτούν ολοένα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας, τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και ως προς τη μορφή. Στην πράξη, θα πρέπει να διεξαχθεί η πιο ακριβής και πλήρης έρευνα για την εξέλιξη της πλήρους οικονομικής και περιουσιακής κατάστασης του πτωχεύσαντος από την ίδρυσή του έως την πτώχευση. Θα καταρτιστεί ένα χρονοδιάγραμμα, το οποίο θα αναφέρει διάφορες πηγές και πληροφορίες, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια μιας έρευνας.

Στόχοι μάθησης

Αυτό το σεμινάριο (live webinar) – Ποινική έρευνα για δόλια πτώχευση – Εφαρμογές χρηματοοικονομικής εγκληματολογίας για τον εντοπισμό παρεκκλινόντων προτύπων μοτίβων και τάσεων που παρατηρούνται σε λογαριασμούς της λογιστικής και των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 6 ωρών αποτελεί πηγή έμπνευσης για όλους όσους θέλουν να μάθουν για τη διερεύνηση δόλιων χρεοκοπιών, και πιο συγκεκριμένα για τους δικαστές όταν δίνουν οδηγίες για έρευνα και αναθέτουν σχετικές εργασίες.