Στατιστικές μέθοδοι, τεχνικές και εργαλεία που χρησιμοποιούνται από εγκληματολόγους ελεγκτές και λογιστές

Γ. Μαργέτης, Εγκληματολόγος – Εσωτερικός Ελεγκτής,MSCRIM, MUIIF, LM.IMBAF, BBA, BSACCFIN

Εισαγωγή

Η εγκληματολογική λογιστική και η εγκληματολογική ελεγκτική είναι ένας εξειδικευμένος τομέας λογιστικής και ελεγκτικής που περιλαμβάνει τη χρήση λογιστικών, ελεγκτικών και ερευνητικών δεξιοτήτων για να βοηθήσει σε νομικά θέματα. Μία από τις βασικές πτυχές της εγκληματολογικής λογιστικής είναι η χρήση στατιστικών μεθόδων, τεχνικών και εργαλείων για την ανάλυση οικονομικών δεδομένων και την αποκάλυψη αποδεικτικών στοιχείων απάτης ή οικονομικού παραπτώματος. Σε αυτό το άρθρο, θα διερευνήσουμε τις διάφορες στατιστικές μεθόδους, τεχνικές και εργαλεία που χρησιμοποιούνται συνήθως από τους εγκληματολογικούς λογιστές στο έργο τους.

Περιγραφική Στατιστική

Οι περιγραφικές στατιστικές χρησιμοποιούνται από τους εγκληματολογικούς λογιστές για να συνοψίσουν και να περιγράψουν τα κύρια χαρακτηριστικά ενός συνόλου δεδομένων. Αυτό περιλαμβάνει μέτρα κεντρικής τάσης όπως ο μέσος όρος, η διάμεσος και ο τρόπος, καθώς και μέτρα διασποράς όπως το εύρος, η διακύμανση και η τυπική απόκλιση. Οι περιγραφικές στατιστικές είναι χρήσιμες για την απόκτηση γενικής κατανόησης ενός συνόλου δεδομένων και για τον εντοπισμό τυχόν ασυνήθιστων ή ανώμαλων σημείων δεδομένων που ενδέχεται να υποδηλώνουν πιθανή απάτη ή παράπτωμα.

Ανάλυση παλινδρόμησης

Η ανάλυση παλινδρόμησης είναι μια στατιστική τεχνική που χρησιμοποιείται για την εξέταση της σχέσης μεταξύ μιας εξαρτημένης μεταβλητής και μιας ή περισσότερων ανεξάρτητων μεταβλητών. Στην εγκληματολογική λογιστική και εγκληματολογική ελεγκτική, η ανάλυση παλινδρόμησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό μοτίβων και σχέσεων μέσα σε ένα σύνολο δεδομένων που μπορεί να παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία δόλιας δραστηριότητας. Για παράδειγμα, η ανάλυση παλινδρόμησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό τυχόν ασυνήθιστων συσχετίσεων μεταξύ οικονομικών μεταβλητών που μπορεί να υποδηλώνουν τη χειραγώγηση οικονομικών δεδομένων.

Νόμος του Benford

Ο νόμος του Benford είναι μια στατιστική αρχή που χρησιμοποιείται συχνά από τους εγκληματολογικούς λογιστές και ελεγκτές για τον εντοπισμό πιθανής απάτης στα οικονομικά δεδομένα. Σύμφωνα με το νόμο του Benford, σε πολλά φυσικά σύνολα δεδομένων, το πρώτο ψηφίο αριθμών δεν είναι εξίσου πιθανό να είναι οποιοδήποτε από τα εννέα πιθανά ψηφία, αλλά μάλλον ακολουθεί μια προβλέψιμη κατανομή. Οι εγκληματολογικοί λογιστές χρησιμοποιούν το νόμο του Benford για να αναλύσουν οικονομικά δεδομένα και να εντοπίσουν τυχόν αποκλίσεις από την αναμενόμενη κατανομή των πρώτων ψηφίων, γεγονός που μπορεί να υποδηλώνει δόλια δραστηριότητα, όπως η χειραγώγηση των λογιστικών αρχείων.

Εξόρυξη δεδομένων

Η εξόρυξη δεδομένων είναι μια διαδικασία ανάλυσης μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων για την ανακάλυψη μοτίβων και σχέσεων που μπορεί να είναι χρήσιμες για τη λήψη αποφάσεων. Στην εγκληματολογική λογιστική, οι τεχνικές εξόρυξης δεδομένων, όπως η ομαδοποίηση, η ταξινόμηση και η ανάλυση συσχέτισης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό ασυνήθιστων μοτίβων και τάσεων εντός των οικονομικών δεδομένων που μπορεί να υποδηλώνουν την παρουσία απάτης ή οικονομικού παραπτώματος. Τα εργαλεία και το λογισμικό εξόρυξης δεδομένων χρησιμοποιούνται συνήθως από τους εγκληματολογικούς λογιστές για την ανάλυση μεγάλων όγκων οικονομικών δεδομένων και την αποκάλυψη πιθανών αποδεικτικών στοιχείων δόλιας δραστηριότητας.

Λογισμικό εγκληματολογικής λογιστικής

Υπάρχουν διάφορα εξειδικευμένα εργαλεία λογισμικού που χρησιμοποιούνται από εγκληματολογικούς λογιστές για να βοηθήσουν στην ανάλυση οικονομικών δεδομένων. Τα εργαλεία αυτά συχνά ενσωματώνουν στατιστικές μεθόδους και τεχνικές που βοηθούν στον εντοπισμό δόλιων δραστηριοτήτων. Για παράδειγμα, το λογισμικό εγκληματολογικής λογιστικής μπορεί να περιλαμβάνει λειτουργίες για οπτικοποίηση δεδομένων, ανάλυση παλινδρόμησης και ανάλυση νόμου του Benford, καθώς και άλλα στατιστικά εργαλεία για την ανάλυση και ερμηνεία οικονομικών δεδομένων.

Συμπέρασμα

Οι στατιστικές μέθοδοι, τεχνικές και εργαλεία είναι απαραίτητα για το έργο των εγκληματολογικών λογιστών στην ανάλυση οικονομικών δεδομένων και στην αποκάλυψη αποδεικτικών στοιχείων απάτης ή οικονομικού παραπτώματος. Από την περιγραφική στατιστική έως την ανάλυση παλινδρόμησης, το νόμο του Benford, την εξόρυξη δεδομένων και εξειδικευμένα εργαλεία λογισμικού, οι εγκληματολογικοί λογιστές βασίζονται σε μια σειρά στατιστικών προσεγγίσεων για τη διερεύνηση και την ανάλυση οικονομικών δεδομένων. Αξιοποιώντας αυτές τις στατιστικές μεθόδους και τεχνικές, οι εγκληματολογικοί λογιστές είναι σε θέση να εντοπίσουν πιθανές κόκκινες σημαίες και ανωμαλίες στα οικονομικά δεδομένα που μπορεί να υποδηλώνουν δόλια δραστηριότητα, βοηθώντας τελικά στον εντοπισμό και την πρόληψη οικονομικών εγκλημάτων.