Υπηρεσίες

Στις υπηρεσίες μας χρησιμοποιούμε πλειονότητα των τεχνικών που εφαρμόζονται διεθνώς, ωστόσο είναι ουσιαστικά άγνωστες στην ελληνική οικονομική κοινότητα.

Ενδεικτικές Υπηρεσίες TWS

Μέθοδοι και μοτίβα αναζήτησης σκηνής οικονομικού εγκλήματος, απάτης, εταιρικού εγκλήματος

 • Προκαταρκτική μέθοδος αναζήτησης
 • Μέθοδος εντατικής αναζήτησης
 • Μέθοδος Συνδέσμου (Point – to – Point)
 • Μέθοδος αναζήτησης Strip (Lane)
 • Μέθοδος αναζήτησης γραμμής
 • Σπυροειδής Μέθοδος ( Εξωτερική Σπείρα & Εσωτερική Σπείρα)
 • Μέθοδος αναζήτησης πλέγματος
 • Μέθοδος τυχαίας αναζήτησης
 • Ζωνική μέθοδος
 • Μέθοδος αναζήτησης τροχού ή ακτίνων (εντός και εκτός της σκηνής οικονομικού εγκλήματος)
 • Μέθοδοι αναζήτησης εμπλεκομένων μερών (Φυσικά/Νομικά Πρόσωπα)

Θεμελιώδη Εργαλεία - Γενογράμματα

Γραφήματα Οντοτήτων - Εφαρμογές Ανίχνευσης Παρεκκλινόντων Προτύπων -Ανάλυση Συμβάντων

Χάρτες Εγγράφων - Διαγραφή Παραθύρων

CRO (και οι παραλλαγές του)

Έμμεση Μέθοδος

Cash - T

APD

Προηγμένοι Εγκληματολογικοί Δείκτες

Εγκληματολογική Λεξικολογία (Ποσοτικοποίηση Λέξεων)

Ροές Εγκληματολογικών Οφελών - Ζημιών

Προηγμένες Τεχνικές Κάρτας Αναφοράς

Κλίμακα Likert -Ανάλυση Συνδέσμων -Ρίζα/Εντοπισμός

QDE/FAB

TARTA/TITA/TDTA

Εντοπισμός MIMO

Κανόνες Τριών - Στυλομετρία - Μέθοδοι Επιτήρησης

Χρηματοοικονομικό Προφίλ

Factum Probandum - Factum Probans

Alter Ego - Ανίχνευση Συμπεριφοράς -Χαρτογράφηση Προσώπου Οικονομικού Εγκληματία

Proxemics (Ζώνες Προσωπικής Επικράτειας) - Δημόσια - Κοινωνική - Προσωπική

Δόλια Μεταφορά, Απάτη, Απόδειξη Μετρητών, I/Score

Σύνταξη Προηγμένης Εγκληματολογικής Έκθεσης

Δοκιμαστικά Εκθέματα, Σενάρια, Depo Matrix

Προηγμένη Τεχνική Ανάλυση - Μυστικές Μέθοδοι

Αρχή Gott, Κεντρικά Όρια, Διαγράμματα Wigmorean

Bayes Δίκτυα

Wigmore Charts

Chain Event Graphs

Συνέντευξη

Υποστήριξη Ιδιωτικών/Δικαστικών Διαφορών -Αδικοπραγίες (Σε συνεργασία με τον Νομικό σας Σύμβουλο)

Εγκληματολογική Λογιστική

Εσωτερικός Έλεγχος

Δέουσα Επιμέλεια - Διαχείριση Κινδύνων

Υποστήριξη Φορολογικών Διαφορών - Φορολογική Σύγκρουση

Συνεργασίες με Λογιστικές/Ελεγκτικές Εταιρείες/Λογιστικά Γραφεία