Οικονομική και Χρηματοοικονομική Εγκληματολογία

Οικονομική-και-Χρηματοοικονομική-Εγκληματολογία

Οικονομική και Χρηματοοικονομική Εγκληματολογία

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία η οικονομική ή χρηματοοικονομική εγκληματολογία είναι ένας τομέας που συνδυάζει το ερευνητικό έργο της εγκληματολογίας με τις πρακτικές της οικονομικής, της χρηματοοικονομικής ή της λογιστικής. Τα εγκλήματα οικονομικού περιεχομένου (απάτη κ.ά.) και τα οικονομικά εγκλήματα αυξάνονται, γεγονός που δημιουργεί την αύξηση ζήτησης για ειδικούς οικονομικούς εγκληματολόγους  σε διάφορους κλάδους.

Τι ερευνούν και ποιοι οι ρόλοι των οικονομικών εγκληματολόγων;

Οι οικονομικοί εγκληματολόγοι έχουν το ρόλο της εξέτασης αυτών των υποθέσεων. Η εξειδίκευση τους στην εγκληματολογία, την στατιστική, τη χρηματοοικονομική, την λογιστική, τη νομοθεσία και την εγκληματολογία των υπολογιστών καθορίζει την υπευθυνότητα στον εντοπισμό αυτών των εγκλημάτων. Είναι εξειδικευμένη και απαιτούμενη η πλήρης διαφάνεια στην ολοκλήρωση των καθηκόντων τους. Οι εγκληματολογικές υπηρεσίες οικονομικών ερευνών υπερβαίνουν το οργανωτικό επίπεδο στο προσωπικό επίπεδο.

Οι έννοιες της δειγματοληψίας και της έκθεσης από τον σημαντικό εξωτερικό και εσωτερικό έλεγχο γενικά δεν αναφέρονται στον προσδιορισμό του πεδίου εφαρμογής των εγκληματολογικών οικονομικών και λογιστικών διαδικασιών. Αντιθέτως, ζητούνται και εξετάζονται όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

Με βάση τα ευρήματα των ερευνών, οι οικονομικοί εγκληματολόγοι εκτιμούν και μετρούν αντίστοιχες μορφές ή άλλες μορφές ζημιών στον οργανισμό, συνιστούν και εφαρμόζουν διορθωτικές ενέργειες, συχνά συμπεριλαμβανομένων αλλαγών στις λογιστικές διαδικασίες και πολιτικές / και ενέργειες των υπαλλήλων. Επιπλέον, λαμβάνουν προληπτικά μέτρα για την εξέταση της επανεμφάνισης του προβλήματος.

Οι οικονομικοί εγκληματολόγοι δεν ερευνούν πάντα δόλιες ενέργειες, απώλεια περιουσιακών στοιχείων, υπεξαιρέσεις κ.ά. που σχετίζονται με εγκληματικές δραστηριότητες. Δημιουργούνται επίσης ολιστικές προσεγγίσης ενεργειών για τον προσδιορισμό της αξίας μιας επιχείρησης με βάση τα λογιστικά αρχεία των αρχείων, καθώς και τη συλλογή και τον προσδιορισμό της αξίας για μια πτώχευση.

 Όπως υποστηρίζεται από τον Wallace (1991), οι ρόλοι του οικονομικού εγκληματολόγου μπορούν να υπογραμμιστούν ειδικότερα ως εξής:

 1. Παροχή βοήθειας για την εξασφάλιση εγγράφων που χρειάζεται για την υποστήριξη ή την απόρριψη μιας απόφασης.
 2. Εξέταση της σχετικής τεκμηρίωσης για την παροχή προκαταρκτικής αξιολόγησης της υπόθεσης και τον εντοπισμό πιθανών τομέων απώλειας και ανάκτησης.
 3. Παροχή βοήθειας στη διαδικασία εξέτασης και ανακάλυψης, συμπεριλαμβανομένης της διατύπωσης σχετικών ερωτήσεων σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία.
 4. Παρακολούθηση της διαδικασίας εξέτασης και ανακάλυψης για την επανεξέταση της μαρτυρίας (δομημένες συνεντεύξεις), βοήθεια στην κατανόηση των οικονομικών ζητημάτων και διατύπωση πρόσθετων ερωτήσεων για συμβολή στην ανίχνευση και αποκάλυψη πιθανής απάτης.
 5. Ανασκόπηση των εκθέσεων των αντιπάλων εμπειρογνωμόνων σχετικά με τις ζημίες και τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες των θέσεων που ελήφθησαν.

Αντικείμενο της χρηματοοικονομικής εγκληματολογίας:

 • Εξέταση οικονομικών εγγράφων για τον εντοπισμό ανακριβειών.
 • Ανάλυση οικονομικών δεδομένων και ανίχνευση αποκλίσεων.
 • Πρόβλεψη και πρόληψη οικονομικών αδικημάτων.
 • Διεξαγωγή και βοήθεια σε εξωτερικές και εσωτερικές έρευνες.
 • Έλεγχος εσωτερικών και εξωτερικών οικονομικών εγγράφων.
 • Αναφορά για απώλειες εσόδων και ζημιές από παραβάσεις συμβολαίων και αθέτηση συμφωνιών.
 • Διερεύνηση σύνθετων επιχειρηματικών υποθέσεων για την ελαχιστοποίηση κινδύνων.
 • Παροχή υποστήριξης σε δικαστικές αγωγές και παρουσίαση των πορισμάτων που θα χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία της δίκης.
 • Πραγματοποίηση τακτικών ελέγχων οικονομικών αρχείων για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία.
 • Βεβαίωση ότι όλες οι λογιστικές διαδικασίες ακολουθούν τη νομοθεσία.
 • Οργάνωση οικονομικών αρχείων όλων των νομικών υποθέσεων.
 • Παρακολούθηση της δικαστικής διαδικασίας, όταν απαιτείται.
 • Συνεργασία με Δικηγορικά γραφεία.

Είμαστε δίπλα σας

  You cannot copy content of this page

  Καλέστε μας